Gebruikersvoorwaarden

Overal zitten voorwaarden aan verbonden, dus ook aan deze community. In onze voorwaarden staat eigenlijk dat we het tof vinden wanneer je gebruikmaakt van onze website, maar dat alles wat erop staat van ons blijft. Maken we een keer een foutje, sorry! Aansprakelijkheid sluiten we uit, want fouten maken doen we niet expres. Krijg je geen genoeg van onze voorwaarden, lees dan verder.

Algemeen

Deze website (Urban-Innovators.nl) wordt aan u beschikbaar gesteld door Yacht Group Nederland bv, mede namens haar dochtermaatschappijen (hierna: ‘Yacht’). Urban-Innovators.nl is een initiatief van Yacht. Yacht Group Nederland bv is statutair gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor te Diemen aan de Diemermere 25. Yacht Group Nederland bv is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33183177.

Door gebruik te maken van de website urban-innovators.nl gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden. Yacht behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, de Gebruikersvoorwaarden, onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan Yacht of haar licentiegevers. Yacht verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website urban-innovators.nl met inachtneming van de wet en de Gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die Yacht via de website urban-innovators.nl beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yacht, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het toegestaan om op de website van Yacht geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door Yacht en hierbij een link naar de website Urban-Innovators wordt opgenomen.

Aan de inhoud en samenstelling van de website Urban-Innovators.nl wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan Yacht er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan Yacht instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. Yacht sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet op grove schuld van Yacht.

Yacht is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt Yacht zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Yacht is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.

Yacht gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in ons Privacy Statement.

Het is niet toegestaan om deze website (Urban-Innovators te gebruiken op een manier die Yacht, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Onverminderd haar overige rechten behoudt Yacht zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de Gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens Yacht of derden.