Privacy statement

Jouw privacy vinden we belangrijk. Daar kunnen we kort over zijn. Daarom gaan we ook zo zorgvuldig om met jouw gegevens. De reden dat we gegevens van je vragen is om je te helpen de krenten uit de pap te vissen qua info. Dat scheelt je tijd en levert direct toepasbare kennis op.

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. Wil je nou precies weten hoe we jouw gegevens verwerken en wat we er precies mee doen? Lees dan hier verder. 

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. Lees hier hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wie zijn we?

Wij zijn Urban-Innovators. Urban-Innovators (hierna: Urban-Innovators of wij of we) is een initiatief van Yacht Group Nederland b.v. Yacht Group Nederland is gevestigd te Diemen, Diemermere 25, postcode 1112 TC en is verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens omdat je jezelf hebt aangemeld bij ons platform. Wanneer je je aanmeldt middels een online formulier, ga je akkoord met onze voorwaarden. Ten behoeve van het optimaliseren van het proces maakt Urban-Innovators gebruik van een website. De informatie die we via dit platform verzamelen, verwerken we om de volgende doeleinden:

 • voor communicatie, registratie en de administratieve afhandeling van jouw deelname aan het platform;
 • om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken die is afgestemd op jouw wensen/interesses en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een nieuwsbrief) 
 • om advies te geven voor professionals, bijvoorbeeld hoe zij een verbindende factor kunnen zijn en om professionals met elkaar in verbinding te brengen;
 • om je op de hoogte te houden van onze diensten en producten;
 • om je de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op jouw vragen te reageren;
 • om analyses en/of evaluaties uit te voeren, zodat wij de kwaliteit van ons platform en onze dienstverlening kunnen verbeteren.
  jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren
 • om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van professionals; dit kunnen zijn:

 • zzp’ers en/of professionals aangemeld bij Urban-Innovators.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens bijvoorbeeld als

 • je je aanmeldt bij ons;
 • of via onze website persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden onder ‘wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens’. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Urban-Innovators van jou ontvangt ten behoeve van jouw inschrijving, bij de aanmelding voor een nieuwsbrief of als je je aanmeldt voor een (online) evenement. Meer specifiek gaat het om de volgende persoonsgegevens:

Professionals:

 • voor- en achternaam;
 • contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
 • geboortedatum, geslacht
 • opleiding en overige informatie die je geeft;
 • deskundigheid
 • Interessegebieden
 • door jou gegeven feedback

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Persoonsgegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk. We bewaren de persoonsgegevens conform wettelijke termijnen. We bewaren jouw gegevens tot 2 jaar na afmelding dan wel uitschrijving bij Urban-Innovators. Uitschrijven voor de ontvangen mailings, kan in iedere e-mail onderaan via ‘Afmelden’. In het geval van bepaalde omstandigheden, zoals een claim of gerechtelijk bevel, kunnen we genoodzaakt zijn en een gerechtvaardigd belang hebben om de persoonsgegevens langer te bewaren dan de hierboven genoemde termijnen. De gegevens worden in dat geval enkel bewaard voor zover noodzakelijk voor dat doel.

Met wie kunnen wij de persoonsgegevens delen?

Urban-Innovators kan de persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers:

 • bedrijven die deel uitmaken van de Randstad N.V. Groep, voor niet-commerciële,  administratieve doeleinden;
 • onderaannemers/leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens Urban-Innovators diensten verlenen of opdrachten uitvoeren; deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen; 
 • overheidsinstanties en andere instanties indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn;
 • en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van toestemming, gerechtvaardigd belang en/of ter uitvoering van een overeenkomst, in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?’.

De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland. Urban-Innovators heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. De persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar één of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat daar een afdoende mate van bescherming is of waar Urban-Innovators of haar groepsmaatschappijen de ontvangers passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van persoonsgegevens te waarborgen. Voor vragen hierover zie de contactgegevens hieronder.

Rechten van betrokkenen 

Betrokkenen hebben het recht om een verzoek in te dienen voor:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken;
 • rectificatie van diens persoonsgegevens;
 • verwijdering van diens persoonsgegevens, of beperking van verwerking daarvan (tenzij wij een goede reden hebben, zoals bijvoorbeeld een wettelijke verplichting, om de persoonsgegevens niet te verwijderen of de verwerking te beperken);
 • beperking van - of een bezwaar over - de verwerking van diens persoonsgegevens;
 • overdracht van diens gegevens. 
In geval van een verzoek als voornoemd zullen wij ter bescherming van de persoonsgegevens de identiteit van de betrokkene moeten kunnen vaststellen.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

In het geval van vragen of een verzoek kan dit worden behandeld óf via de contactpersoon van de leverancier of via het Privacy Team/de Functionaris gegevensbescherming via privacyverzoek@randstadgroep.nl . Indien er klachten zijn, horen we dat graag, zodat we kunnen helpen en zo nodig onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van hun persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld vanwege verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten door dit te melden via datalek@randstadgroep.nl. 

Voor algemene vragen verwijzen we je naar het contactformulier op urban-innovators.nl.

Beveiliging

Urban-Innovators doet er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. 

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens Urban-Innovators diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Urban-Innovators met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. 

Eenieder dient zich bewust te zijn van de eigen verantwoordelijk voor de beveiliging van computerapparatuur, telefoon en internetverbinding en dat een internetverbinding nooit 100% veilig is. Verzenden van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico. 

Wijzigingen

Urban-Innovators kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is via deze pagina altijd te raadplegen. We raden aan het Privacy Statement regelmatig na te lezen.

Deze versie is opgesteld op 25 januari 2021.