Er moeten keuzes gemaakt worden - Natura 2000 gebieden

BLOG
Duurzaamheid
Beleid & advies
Ruimtelijke ontwikkeling
Samir Bensliman
Proces- en procedurebegeleider ruimtelijke planvorming bij Provincie Overijssel
10 december 2018

“Door een teveel aan stikstof zitten gebieden in Overijsel nu op slot.” Samir Bensliman zorgt er samen met zijn collega’s voor dat er een soepele doorloop is van inrichtingsplan naar inpassingsplan. Dit allemaal binnen de aangewezen Natura 2000 gebieden.

Bedreigende stikstof

Als proces- en procedurebegeleider ruimtelijke planvorming voor de provincie Overijssel houdt Samir zich dagelijks bezig met de Natura 2000 gebieden. Deze natuurgebieden binnen de Europese Unie zijn beschermd verklaard vanwege de diversiteit aan flora en fauna. De provincie kent maar liefst 24 Natura 2000 gebieden waarbij stikstof een bedreiging vormt voor de planten.

Compromis tussen natuur en agrariër

Samir: “Diverse planten gedijen goed bij stikstof. Een mooi voorbeeld hiervan is gras. Het gevaar is alleen dat juist deze planten - de planten die we willen beschermen - verdringen. Door aanpassingen binnen deze gebieden kunnen we de natuur beschermen. Denk aan het dempen van sloten, het kappen van bos of het verplaatsen van boeren.” Provincie Overijssel draagt zijn agrariërs een warm hart toe, daarom wordt er een compromis gezocht tussen natuur en agrariër. Volgens Samir zijn de boeren innovatief en creëren mogelijkheden voor groei en vermindering van stikstofuitstoot. Bijvoorbeeld door nieuwe stallen te voorzien van luchtwassers.

De verschillende belangen worden gezien, onderzocht en meegenomen in het inrichtingsplan.

 

Natura 2000 gebied Landgoed Oldenzaal

 

Gemeenschappelijk gedragen

Als de gesprekken met alle belanghebbenden zijn gevoerd en er een inrichtingsplan is opgesteld, is het aan Samir en zijn collega’s om iedereen mee te nemen in de ruimtelijk procedure om tot een inpassingsplan te komen. Informatiebijeenkomsten worden belegd voor omwonenden, raadsleden en colleges. De voorbereidingen worden getroffen door het versturen van brieven, het verstrekken van online-informatie en de nodige publicaties. Door op een zorgvuldige manier alle stappen te doorlopen en te bewaken wordt het einddoel behaald. Een vastgesteld provinciaal inpassingsplan.

Lange adem

Samir heeft in het verleden als windcoördinator voor de provincie Overijssel gewerkt en mocht toen al kennismaken met de prachtige omgeving. Hij hield zich toen bezig met het behalen van de provinciale windenergie-opgave. “Het plaatsen van windmolens of de aanleg van een windmolenpark, roept gigantisch veel weerstand op.''

Voor duurzame processen heb je een lange adem nodig.

 

Natura 2000 gebied Punthuizen Stroothuizen
Natura 2000 gebieden Punthuizen Stroothuizen

 

Ruimte voor economische ontwikkeling

“Projecten gericht op duurzaamheid zijn lastig. Er zitten kosten aan verbonden en veranderingen in de eigen omgeving roepen nu eenmaal weerstand op.” Volgens Samir mogen de veranderingen allemaal best wat sneller worden doorgevoerd. “Het is goed dat er procedures zijn en dat we deze zorgvuldig doorlopen, maar we zitten niet meer in de luxepositie om overal maar tegen te zijn. We moeten nu wel keuzes maken voor de positieve gevolgen op de lange termijn. Wat kan helpen is de mensen nog beter informeren. Duurzaamheid is bijna iets ongrijpbaars. Maak het nog concreter.” Veranderingen gaan ook gepaard met emoties, zeker als het gevolgen heeft voor de economische bedrijfsvoering. “We moeten echt wat doen en helaas wordt niet iedereen daar blij van.” Kijkend naar de huidige situatie met betrekking tot de Natura 2000 gebieden in Overijssel, zijn er twee kanten. Enerzijds zullen agrariërs geraakt worden, maar anderzijds ontstaat er ook weer nieuwe ruimte voor economische ontwikkeling.  

Samen werkt beter

Waar Samir lovend over is, zijn de samenwerkende partijen die vallen onder de noemer: Samen werkt beter. Samen maken zij zich sterk voor duurzame ontwikkeling in Overijssel. De diverse partijen kennen verschillende belangen, maar voelen zich met zijn allen verantwoordelijk voor een groter doel.  Samir: “En dan mag een beslissing soms best een beetje pijn doen.”