Thema's

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De bevolking neemt toe en daarmee de vraag naar woningen en een aangepaste infrastructuur. We zijn ons steeds meer bewust van onze omgeving en ondertussen doen nieuwe materialen en technieken hun intrede.

De steeds veranderende omstandigheden vragen aanpassingsvermogen van organisaties. Efficiëntie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en digitalisering worden steeds belangrijker. Rollen veranderen en nieuwe functies ontstaan.

Aan de hand van belangrijke thema’s binnen de bouw- en infrasector delen urban-innovators hun ervaringen, kennis en kunde. 

Beleid & advies

Om gebied te verdelen en te beschermen is beleid nodig. En met het oog op de naderende Omgevingswet buigen gemeenten zich en masse over de omgevingsvisie.

Iedere gemeente bewandelt haar eigen pad en kiest haar eigen adviseur. Maar hoe ver zijn gemeenten hier eigenlijk al mee en waar lopen ze tegenaan? Hoe pakken ze de thema’s rondom duurzaamheid op en is participatie al een ingeburgerd begrip?

Met betrekking tot beleid en advies kunnen Urban-Innovators elkaar absoluut inspireren en adviseren.

Lees alle blogs over Beleid & advies

Duurzaamheid

Begrippen als duurzaamheid, milieu en energietransitie zijn niet meer zijn weg te denken. In onze maatschappij spelen ze een steeds grotere rol. Om te voorkomen dat we onze aarde uitputten, werken we aan een duurzame wereld, waarin mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn.

Door duurzaamheid vandaag de dag hoog op de agenda te zetten, dragen we niet alleen bij aan onze eigen behoeften, maar ook aan de leefomgeving en het economische en sociale welzijn van de volgende generaties.

Met onze blogs willen wij je duurzaam inspireren.

Lees alle blogs over Duurzaamheid

Innovatie

Om de uitdagingen binnen de sector bouw en infra het hoofd te kunnen bieden, is innovatie van groot belang. Denk alleen al aan 3D-printing en het gebruik van nieuwe bouwmaterialen.

Duurzaam en circulair bouwen vraagt naast een andere mindset ook om slimme technologie. Enerzijds om het betaalbaar te houden, anderzijds om bij te dragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen.

En wat te denken van building information modeling? Doordat betrokken partijen gedurende het hele proces met dezelfde informatie in eenzelfde systeem werken, worden faalkosten tot een absoluut minimum gereduceerd.

Benieuwd hoe andere organisaties innoveren, standaardiseren en digitaliseren?

Lees alle blogs over Innovatie

Projectmanagement

Doordat de complexiteit van projecten toeneemt, wordt de rol van de projectmanager steeds belangrijker. Om alles in goede banen te leiden, moet je keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid durven nemen.

De procesmanager haalt talenten en kwaliteiten binnen het team boven tafel en houdt de motivatie hoog. Voor het slagen van projecten is een optimale samenwerking van belang. Verschillende belangen moeten worden behartigd en waar nodig moeten er compromissen worden gesloten. En dit alles zonder het uiteindelijke resultaat of de tevreden opdrachtgever uit het oog te verliezen.

In gesprek met projectmanagers komen de vele facetten van dit boeiende vak aan bod.

Lees alle blogs over Projectmanagement

Ruimtelijke ontwikkeling

Bij gebrek aan ruimte, vraagt ruimtelijke ontwikkeling om slimme keuzes. Praten we over ontwikkelen of over herontwikkelen? En hoe gaan we om met thema’s als bereikbaarheid, verstedelijking en een gezonde leefomgeving?

Ruimtelijke ontwikkeling is ook meer en meer een zaak van samen. Betrokken partijen zoeken elkaar op om gezamenlijk te onderzoeken wat gewenst en mogelijk is en willen extra waarde bieden.

Urban-Innovators nemen ons mee in de keuzes die zij maken, de aanpak die zij hanteren en de visie die zij erop nahouden.

Lees alle blogs over Ruimtelijke ontwikkeling

Wet- & regelgeving

Met de Omgevingswet wordt de bestuurlijke afwegingsruimte van gemeenten groter. De berichten over deze versimpelde wetgeving zijn veelbelovend.

In 2021 is de Omgevingswet een feit, maar de invoering zal daarna nog wel enkele jaren in beslag nemen. Naast de veelbesproken Omgevingswet is er natuurlijk ook veel te doen rondom stikstof.

Hoe gaan gemeenten hiermee om en wat kunnen we van elkaar leren?

Lees alle blogs over Wet- & regelgeving